class="template-page">

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan interieur-online.be (girelli cvoha) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen na aankoop van het produkt.

Ondernemingsgegevens

Girelli cvoa

Grotenbroekstraat 116

9890 Gavere

BE0 443 806 474

service@interieur-online.be

Tel 0495/510685

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

De webwinkel  interieur-online.be van Girelli cvoa, met maatschappelijke zetel te Belgie ,Gavere, Grotenbroekstraat 116, BE0443 806 474, biedt haar klanten de mogelijkheid om online interieur artikelen aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden ('voorwaarden') zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze webshop ('klant') bij interieur-online.be . Het plaatsen van een bestelling via de webshop van interieur-online.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door interieur-online.be/girelli cvoha aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings, reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief en kan -uitzonderlijk- elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat (voorlopig) enkel open voor klanten die woonachtig zijn in Belgie en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend  bestemd voor normaal gebruik.

Ondanks het feit dat de Webshop met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiele fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten  in het aanbod binden interieur-online.be(girelli cvoha) niet. Interieur-online.be (girelli cvoha) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. interieur-online.be (girelli cvoha) is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiele ,schrijf, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde  worden aangepast of ingetrokken door interieur-online.be (girelli cvoha). Interieur-online.be (girelli cvoha) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop komt tot stand nadat de klant  op de webshop heeft besteld, de bestelling volledig heeft betaald en van bestelling en betaling  een bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 5 : Levering

Zie verzendbeleid

Artikel 6 : Garantie

Krachtens van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel  is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciele  garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen:

Om een beroep te kunnen doen op garantie, moet de klant  een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen een termijn van 8 dagen na levering ervan door de consument worden gemeld.

De garantie is nooit van toepassing op defecten/beschadiging die ontstaan  ten gevolge van ongelukken, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De consument heeft het recht aan interieur-online.be mee te delen dat hij afziet van aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen na aankoop van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen na aankoop contact opnemen met 'interieur-online.be' en de producten binnen de 20 dagen terugbezorgen aan Girelli cvoa (interieur online.be), Grotenbroekstraat 116,9890 Gavere,Belgie.

De klant mag de goederen tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een andere manier in waarde is verminderd, behoudt Girelli cvoa (interieur online .be) zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Artikel 8 : Privacy

Interieur-online.be(girelli cvoa) behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie,en zal deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar log-in gegevens.

Artikel 9 :Aantasting geldigheid-niet verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden,onwettig of nietig wordt verklaard,zal dit geen enkele wijze de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door interieur-online.be (girelli cvoa) om één van deze in voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10 : Klantendienst

De klantendienst van interieur online.be  is bereikbaar via het telefoonnummer 0494/663314 en  0495/510685, via e-mail op service@interieur-online.be of per post : girelli cvoa (interieur online .be) grotenbroekstraat 116,9890 Gavere, Belgie.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden  van interieur online .be.

Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden.

Interieur online .be kan deze voorwaarden steeds zonder kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht-bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent en Oudenaarde bevoegd.